SSC/ELAC Parent Elections
September 12 - 15, 2023

Post

Please click here to access the ballot form. Election results will be announced Monday, September 18.  First School Site Council/ELAC meeting is September 20, 2023.  

Haga clic aquí para acceder al formulario de votación. Los resultados de las elecciones se anunciarán el lunes 18 de septiembre. La primera reunión del Consejo Escolar/ELAC será el 20 de septiembre de 2023.

Thov nyem qhov no kom nkag mus rau daim ntawv pov npav. Cov txiaj ntsig kev xaiv tsa yuav raug tshaj tawm hnub Monday, Cuaj Hlis 18.  Thawj Pawg Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv / ELAC lub rooj sib tham yog lub Cuaj Hlis 20, 2023.